ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14, 48/15,154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20), член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријта на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/15 и 35/18) и Правилникот за систематизација на работните места во Национална академска истражувачка мрежа МАРнет број 285/1-04 од 09.04.2019 година, в.д директорот на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет објавува
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МАРнет

Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет објвува интерен оглас за унапредување на 1 административен службеник на следново работно место:
I УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за нормативно правни работи, Сектор за општи и правни работи, Одделение за правни работи и соработка со институции во јавниот сектор- 1 (еден) извршител

Посебни услови за работното место:
а) Стручни квалификации: ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки
б) Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката

Општи работни компетенции:
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– ориентираност кон странките/засегнати страни
– Финансиско управување
Посебни работни компетенции
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски,германски)
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Распоред на работно време
– Работни денови понеделник – петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време: од 7:30 до 8:30 часот доаѓање и од 15:30 до16:30 часот заминување
Паричен нето износ на плата 26.253,00 денари
Кандидатите кои аплцираат треба да ги исполнуваат следните општи услови:
• Да е државјанин на Република Македонија;
• Активно да го користи македонскиот јазик;
• Да е полнолетен;
• Да има општа здравствена способност за работното место;
• Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
• Да е оценет со оценка „А“ или „Б“ при последното оценување на кое бил оценуван
• Да е на работно место на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
• Да поминал најмалку две години на исто ниво и
• Да не му е изречене дисциплинска мрека во последната година пред објаввањето на интерниот оглас.

Заинтересираните административни службеници поднесуваат писмено пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата, преку Архивата на МАРнет до организационата единица за управување со човечки ресурси, како и на службената електронска адреса на организационата единица за управување со човечки ресурси, најдоцна во рок од 5(пет) дена од денот на објавување на огласот.
Во пријавата кандидатите должни се под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот.
Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Потребната документација да се достви во затворен коверт на следнава адреса:
Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет
Бул Партизански одреди број 17, 100 Скопје
(со назнака„интерен оглас за унапредување“)

в.д Директор
М-р Александар Попоски