ОДЛУКА за избор на 1(еден) извршител- по пат на интерен оглас 01/2020

Врз основа на член 51 и член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20) и конечна ранг листа на кандидати од сите фази на селекција, в.д Директорот на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет донесе
О Д Л У К А
за избор на 1(еден) извршител- по пат на интерен оглас 01/2020

1. За извршител на работно место Советник за нормативно правни работи, Сектор за општи и правни работи, Одделение за правни работи и соработка со институции од јавниот сектор, категорија В, ниво В1, шифра на работно место УПР0101В01000, во МАРнет, по пат на интерен оглас 01/2020 се избира Александра Крстевска.
2. Изборот е извршен врз основа на финална ранг листа и предлог одлука за избор на прворангираниот кандидат по интерен оглас број 01/2020 со архивски бр 04-779/1 од 25.12.2020 година.
3. Именуваниот ќе биде унапреден на работното место од точка 1 по конечноста на оваа одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
По објавениот интерен оглас број 01/2020 од 14.12.2020 година на веб страницата на институцијата и на Агенцијата за администрација, Комисијата за селекција за унапредување по интерен оглас формирана од страна на в.д директорот на МАРнет со Решение број 02-763/1 од 18.12.2020 година, во функција на спроведување на постапката за унапредување на административен службеник за извршување на работите од точка 1 на оваа одлука, спроведе административна селекција за административните службеници Записник број 04-778/1 од 25.12.2020 година. По спроведената административна селекција со уредните кандидати се спроведе интервју, за што е составен Записник од спроведено интервју со финална ранг-листа на интервјуирани кандидати и предлог одлука за избор на прворангираниот кандидат бр 04-779/1 од 25.12.2020 година.
По завршување на постапката за избор, раководното лице на институцијата носи решение за унапредување.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за администрација во рок од 8(осум) дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страницата на институцијата.
в.д Директор
м-р Александар Попоски