Јавни набавки Огласи 2021

Јавни набавки Огласи 2021

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 07523/2021 Сукцесивно одржување на систем за прецизна климатизација, агрегат и УПС уреди

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 13721/2021 Одржување на систем за прецизна климатизација

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 19964/2021 Имплементација на Information Security Management System и придружни алатки, според барањата на стандардот ISO27001:2013

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 20810/2021 Серверска инфраструктура со платформа за виртуелна инфраструктура

Одржано CNMS 2016 во Прага

Двајца претставници на МАРнет оваа година учествуваа на работилницата за мониторинг и безбедност на кампус мрежи. Настанот беше организиран од страна на CESNET која е членка на GN4 (GÉANT) проектот и истиот беше поделен на два независни делови. Првиот дел се одржа на 25.04.2016 година и таму се разговараше за најдобрите практични искуства, а своја презентација имаше и претставник на Универзитетот св. Кирил и Методиј од Скопје. Во вториот дел одржан на 26.04.2016 беше практичен курс за алатки за анализа на безбедност на сообраќај. Повеќе информации за овој настан ќе најдете на следниот линк.

Средба на МАРнет со регистрарите

Денес се одржа закажаната средба од страна на МАРнет со регистрарите за .mk и мкд. домени. Беа присутни 15 претставници од 11 различни регистрари како и неколку претставници на МАРнет. На оваа средба се дискутираше за досегашната соработка и можностите за подобрување и продлабочување на истата. Како главна тема беа презентирани новостите во МАРнет, статистички податоци од изминатиот период од почетокот на пререгистрацијата до денес. Исто така беа одговорени сите прашања кои беа поставени од страна на регистрарите во текот на изминатиот период, а самата средба заврши со дискусија за актуелните проблеми и прашања на кои наидуваат. Дел од статистиката која беше прикажана, можете да ја погледнете на следниот линк до статистика.

ДИДС и РИФ 2016 во Белград

Оваа година по 6ти пат беше обележан денот на интернет домените во Србија (ДИДС 2016). На овој настан присуствуваа повеќе од 370 посетители и преку 1300 онлајн гледачи. Главните теми кои беа дискутирани на панелите беа поврзани со управувањето на Интернет, трендовите на безбедност, како и презентација на домашни успешни интернет страници и онлајн проекти.
Како продолжување на ДИДС беше одржан Регионалниот интернет Форум (РИФ 2016) на кој беа изнесени главните настани од регионот. Во првиот дел од овој Форум, МАРнет презентираше за кириличниот домен .мкд. Потоа следуваше дел кој беше наменет за правниците, по што Форумот беше затворен со темата безбедноста на интернет во поглед на образованието и подигање на свеста на корисниците.
Повеќе информации можете да најдете на следниот линк https://dids.rs/sr/zavrsna-naslovna/

МАРнет стана членка на CENTR

Во периодот од 16-17.02.2016 во Будва, Црна Гора се одржа Генерално собрание на членките на Советот на Европски Регистрари на национални врвни домени (CENTR). На овој собир МАРнет испрати свои претставници кои го презентираа системот за менаџирање на домени на МАРнет и обезбедија членство во истоимената организација која ги отвори вратите за соработка и споделување на податоци кои се од исклучителна важност за напредокот на целокупната интернет заедница. Повеќе информации можете да добиете на официјалната страница на CENTR и на следниот линк:
https://centr.org/news/ga55/02-19-2016/4726/centr-welcomes-marnet-mk-its-community?utm_content=bufferc1123&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer