Систем за регистрација

Системот за регистрација и менаџирање на .mk и .мкд зоната го користи системот за регистрација FRED. Комуникацијата помеѓу регистрарите и системот за регистрација се одвива преку EPP протоколот (согласно со RFC 3730-3734) со неколку измени и проширувања. Комуникацијата се одвива со користење на SSL безбедносна TCP конекција. Описот на комуникацискиот протокол вклучувајки ги проширувањата, можете да ги најдете во овој документ.

ТЕСТ ЗА АВТОРИЗИРАНИ КОРИСНИЦИ
Системот е достапен само за авторизирани корисници. Овој систем е идентичен на продукцискиот и на него можат да се тестираат сите функционалности кои ги нуди.

Пристапот до тест системот е авторизиран со SSL сертификат и приватен SSL клуч, преземени лично од кандидатите за регистрари задено со корисничкото име и лозинката.

МАРнет го задржува правото да го суспендира или да прави измени на системот вклучувајки и целосно бришење на податоците од единствениот Регистар.

Сервиси Адреси на сервисите
Whois web https://mk-test.marnet.mk/whois порта 80
Whois преку whois сервер mk-test.marnet.mk port 43. Преку команда whois -h mk-test.marnet.mk domain_name
EPP интерфејс mk-test.marnet.mk, порта 700

Документација

Превземи ја техничката документација
Превземи ги ограничувањата на EPP елементите
Превземи го fred-client
Превземи ги XSD шемите за тест системот
Превземи го ROOT CA
Фази на тестирање

ОПШТИ УСЛОВИ

Кликнете тука за да ги преземете Општите услови