Правилници

Правилник за регистрација

Со Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен (во понатамошниот текст- Правилник) се регулираат прашањата на организацијата и управувањето со врвниот македонски .mk домен и врвниот македонски .мкд домен, видови поддомени во .mk и .мкд домените и користењето на истите, називите на поддомените, регистрацијата и бришењето на поддомените во .mk и .мкд домените, права и обврски на корисниците на поддомени, начинот на упатување за решавањето на спорови и други прашања во врска со водењето на врвните македонски домени и регистрираните поддомени во .mk и .мкд домените.

Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен можете да го превземете на оваа страна.

Правилник за регистрација

Правилник за затворена телекомуникациска мрежа

На линкот подолу можете да го преземете Правилникот за општи правила за пристап и користење на затворена телкомуникациска мрежа на МАРнет и телекомуникациски услуги.