Одржано CNMS 2016 во Прага

Двајца претставници на МАРнет оваа година учествуваа на работилницата за мониторинг и безбедност на кампус мрежи. Настанот беше организиран од страна на CESNET која е членка на GN4 (GÉANT) проектот и истиот беше поделен на два независни делови. Првиот дел се одржа на 25.04.2016 година и таму се разговараше за најдобрите практични искуства, а своја презентација имаше и претставник на Универзитетот св. Кирил и Методиј од Скопје. Во вториот дел одржан на 26.04.2016 беше практичен курс за алатки за анализа на безбедност на сообраќај. Повеќе информации за овој настан ќе најдете на следниот линк.