за нас

ОСНОВАЊЕ

МАРнет е јавна установа која врши дејност од јавен интерес.
Основана е со изгласување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа – МАРнет е донесен и објавен на 20.09.2010 година, во Службен весник на РМ бр.124. Со тоа МАРнет стекнува статус на правно лице со запишување во централниот регистар на Република Македонија.
Со назначувањето на директор, МАРнет официјално започнува со работа.

МИСИЈА

Мисијата на МАРнет е обезбедување на услуги на национално ниво и меѓународно поврзување на Македонската академска истражувачка и образовна заедница и поддршка на нивните истражувачки и образовни активности; промовирање и дисеминирање на употребата на информациските и комуникациските технологии посебно  во академскиот и истражувачкиот сектор; одржување и управување со националниот ДНС, меѓународно претставување и членство; водење на политика и развој на националната академска мрежа.

УПРАВЕН ОДБОР

Управувањето со МАРнет се врши од страна на Управниот одбор. Членовите на одборот се именуваат и разрешуваат од страна на Владата на Р. Македонија.

Членовите на Управниот одбор се именуваат врз принципот на стручност и компетентност и принципот на соодветна и правична застапеност.

Моментални членовите на Управниот одбор се:
проф. д-р Пеце Митревски – претседател на Управен одбор
Гоце Гаврилов
Бесник Ракипи
проф. д-р Анастас Мишев
доц. д-р Благој Делипетрев
проф. д-р Иван Бимбиловски
доц. д-р Фестим Халили

ДИРЕКТОР

М-р Игор Мирчески стапи на функција директор на МАРнет во февруари 2016г.

Роден е 1982 година во Скопје. Со звање магистер по комуникациски техники и технологии се стекнал на техничкиот универзитет во Р. Бугарија во 2007 година.

Одлично ги познава англискиот и бугарскиот јазик.

Поседува повеќе годишно работно искуство во областа на дизајнирање и одржување на  телекомуникациските мрежи, оптимизација и надоградување на GSM мрежи, активно учествува  во изградба на националната е-инфраструктура и IT стандарди.

Од областа на телекомуникациите поседува повеќе сертификати и  има посетувано повеќе семинари, обуки  и тренинзи организирани од домашни и странски експерти.

zanas