МАРнет декларира заложба за промовирање и примена на еднакви можности меѓу жените и мажите вработени во МАРнет. Дополнително, МАРнет поддржува еднаквост и рамнотежа во лидерските позициите на одлучување и се стреми да обезбеди недискриминација и забранува родово засновано насилство.