за нас

ОСНОВАЊЕ

МАРнет е јавна установа која врши дејност од јавен интерес.
Основана е со изгласување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа – МАРнет е донесен и објавен на 20.09.2010 година, во Службен весник на РМ бр.124. Со тоа МАРнет стекнува статус на правно лице со запишување во централниот регистар на Република Македонија.
Со назначувањето на директор, МАРнет официјално започнува со работа.

МИСИЈА

Мисијата на МАРнет е обезбедување на услуги на национално ниво и меѓународно поврзување на Македонската академска истражувачка и образовна заедница и поддршка на нивните истражувачки и образовни активности; промовирање и дисеминирање на употребата на информациските и комуникациските технологии посебно  во академскиот и истражувачкиот сектор; одржување и управување со националниот ДНС, меѓународно претставување и членство; водење на политика и развој на националната академска мрежа.

УПРАВЕН ОДБОР

Управувањето со МАРнет се врши од страна на Управниот одбор. Членовите на одборот се именуваат и разрешуваат од страна на Владата на Р. Македонија.

Членовите на Управниот одбор се именуваат врз принципот на стручност и компетентност и принципот на соодветна и правична застапеност.

Моментални членовите на Управниот одбор се:
проф. д-р Зоран Здравев- претседател на Управен одбор
проф. д-р Анастас Мишев
м-р Димитар Манчев
Кети Костовска
проф. д-р Илија Јолески
доц. д-р Агон Мемети

Офицер за заштита на лични податоци

Александра Крстевска

078 452 187

email: aleksandra.krstevska@marnet.mk

ДИРЕКТОР

Томи Божиновски

zanas