за нас

ОСНОВАЊЕ

МАРнет е јавна установа која врши дејност од јавен интерес.
Основана е со изгласување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа – МАРнет е донесен и објавен на 20.09.2010 година, во Службен весник на РМ бр.124. Со тоа МАРнет стекнува статус на правно лице со запишување во централниот регистар на Република Македонија.
Со назначувањето на директор, МАРнет официјално започнува со работа.

МИСИЈА

Мисијата на МАРнет е обезбедување на услуги на национално ниво и меѓународно поврзување на Македонската академска истражувачка и образовна заедница и поддршка на нивните истражувачки и образовни активности; промовирање и дисеминирање на употребата на информациските и комуникациските технологии посебно  во академскиот и истражувачкиот сектор; одржување и управување со националниот ДНС, меѓународно претставување и членство; водење на политика и развој на националната академска мрежа.

УПРАВЕН ОДБОР

Управувањето со МАРнет се врши од страна на Управниот одбор. Членовите на одборот се именуваат и разрешуваат од страна на Владата на Р. Македонија.

Членовите на Управниот одбор се именуваат врз принципот на стручност и компетентност и принципот на соодветна и правична застапеност.

Моментални членовите на Управниот одбор се:
проф. д-р Зоран Здравев- претседател на Управен одбор
проф. д-р Анастас Мишев
м-р Димитар Манчев
Кети Костовска
проф. д-р Илија Јолески
доц. д-р Агон Мемети

ДИРЕКТОР

М-р Сашко Мукаетов ја презема функцијата директор на МАРнет на 21.05.2018 година.

На позицијата директор на МАРнет доаѓа по долгогодишно меѓународно работно искуство од областа на ICT.

Пред да ја преземе функцијата директор на МАРнет повеќе од 10 години бил извршен директор и сопственик на компанија во Љубљана која се занимава со дизајнирање на решенија за безбедност на ИТ системи, копирање и складирање на податоци, телемедицина и енергетска ефикасност.

До 2008 год. работи на функцијата потсекретар во Министерството за економија на Република Словенија, Директорат за пошта и електронски комуникации, каде бил директно одговорен за изготвување на националната стратегија за широкопојасни мрежи во Република Словенија.

На оваа позиција претходат: дизајнирање и изградба на IP мрежа за најголемиот алтернативен оператор во Словенија, одговорен за продажба на решенија за безбедност на мрежи и податоци, како и анализи на пазарот и развој на бизнис решенија од областа на ICT.

Дипломирал на Факултетот за електротехника и информатика на Универзитетот во Љубљана.

Постдипломски студии завршил на отсек General Management, на Економски факултет на Универзитетот во Љубљана.

Има стекнато повеќе сертификати од областа на телекомуникациските технологии.

Течно зборува англиски, словенечки, српски и хрватски јазик.

zanas