Правилник за регистрација

Со Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен (во понатамошниот текст- Правилник) се регулираат прашањата на организацијата и управувањето со врвниот македонски .mk домен и врвниот македонски .мкд домен, видови поддомени во .mk и .мкд домените и користењето на истите, називите на поддомените, регистрацијата и бришењето на поддомените во .mk и .мкд домените, права и обврски на корисниците на поддомени, начинот на упатување за решавањето на спорови и други прашања во врска со водењето на врвните македонски домени и регистрираните поддомени во .mk и .мкд домените.

Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен можете да го превземете на оваа страна.

Правилник за затворена телекомуникациска мрежа

На линкот подолу можете да го преземете Правилникот за општи правила за пристап и користење на затворена телкомуникациска мрежа на МАРнет и телекомуникациски услуги.